CODUL AMENAJARII TERITORIULUI, URBANISMULUI SI CONSTRUCTIILOR

Forumul constructorilor va pune la dispozitie toate regulile de initiere, proiectare, autorizare, executie, calitate, exploatare etc. ale unei constructii.

Deoarece aceasta categorie este intr-o continua expansiune, va invitam sa urmariti constant modificarile postate, conformate cu actulizarile postate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.


Lista legilor in vigoare

Legea nr. 350/2001

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate;

Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi;

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a Zone de risc natural;

Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea Reţele de transport;

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea Apă;

Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Secţiunea zone cu resurse turistice;

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 33/1994, republicată, privind expropierea pentru cauza de utilitate publică;

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modficările şi completările ulterioare;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,cu modificările ulterioare;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare [transpune Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 153 din 18 iunie 2010];

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică – [transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 315 din 14 noiembrie 2012.];

OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare [regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii];

Hotărârea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE;

Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 382/2003 privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu riscuri naturale; privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu riscuri naturale;

Ordinul nr. 13N din 10.03.1999. pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic general (indicativ GP038/99);

Ordinul Nr.176/N/16.08.2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Ordinul Nr.37/N/08.06.2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM-009-2000;

Ordinul nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”;

Ordinul Nr.21/N/10.04.2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *